Luís Feito

Feito8 moldura

Luis Feito | Painting 1118 | 1974 | Oil on canvas | 39,37 x 39,37 inBack